IT for Empowerment of Chula Community through Website Directory (Thai abstract)

บทความนี้เขียนตอนเป็นหน้าใหม่ที่สุดในวงการสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ขนาดยังไม่มีทักษะการเขียนมากนักด้วยซ้ำ (แถมยังต้องส่งบทความเป็นภาษาอังกฤษอีกต่างหาก ยิ่งยากเข้าไปใหญ่) แต่ก็นับว่าโชคดี ได้รับการสนับสนุนและให้กำลังจาก รศ.สุริชัย หวันแก้ว แห่งภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (ซึ่งเป็นทั้งเจ้านายคนแรกและครูทางสังคมศาสตร์คนแรกของผม) ผมโชคดีอีกชั้น คือ ได้รับโอกาสจาก รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมย์ แห่งภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ให้ไปนำเสนอใน International Conference on Information Technology and Universities in Asia, จัด โดยสภาคณาจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, 3-5 เมษายน 2545.  เนื่องจากเขียนขึ้นตั้งแต่สมัยยังเป็น “ผู้มาใหม่” (มากๆ) ในวงการสังคมวิทยา ดังนั้น จึงมีข้ออ่อนทางความคิดอยู่มากมาย ต้องขออภัยผู้อ่านมา ณ ที่นี้

บทความนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และมีบทคัดย่อภาษาไทยดังข้างล่าง

บทคัดย่อ

บทความนี้มีความประสงค์ที่จะนำเสนอวิธีประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ เป็นหนทางหนึ่งในการสร้างเสริมกระบวนการประชาคมในจุฬาฯ. ปัจจุบัน จุฬาฯอยู่ในสภาวะไร้พลัง, ไร้มิตร, ไร้ทิศทาง. สภาวะดังกล่าวมาจากปัญหาหลักอย่างหนึ่งคือ ไม่มี “การสื่อสาร” กันทั้งภายใน (ประชาคมจุฬาฯ) และภายนอก (สาธารณะ) เพื่อให้เห็นภาพรวมของจุฬาฯ “ร่วมกัน”. ที่ผ่านมา การสื่อสารในระดับมหาวิทยาลัยมีเพียง 1) การจัดเวทีสัมมนา 2) การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ภายใน และ 3) ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ. เครื่องมือเหล่านี้ยังไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจจุฬาฯ “ร่วมกัน” เนื่องจากผู้คนไม่สะดวกในการเข้าถึงในฐานะ “ผู้ส่งสาร” ได้. นอกจากนั้น ผู้คนที่ข้องเกี่ยวกับจุฬาฯก็ไม่ได้เป็นเหมือนกะบิดินก้อนเดียว หากแต่มีลักษณะที่แตกต่างหลากหลาย ในด้านทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และวิถีชีวิต ทั้งในกลุ่มนิสิต, กลุ่มอาจารย์, และแม้ในกลุ่มบุคลากรด้วยกันเองก็ตาม. ดังนั้น ในการทำความเข้าใจภาพรวมของจุฬาฯร่วมกันจึงต้องคำนึงถึงความหลากหลายเหล่า นี้ด้วย.

ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องประกอบด้วยกระบวนการ 2 อย่าง คือ 1) สร้างและขยาย “พื้นที่” เพื่อให้ความหลากหลายของจุฬาฯได้แสดงตัวตน 2) พัฒนาให้เกิด “พื้นที่” สำหรับการติดต่อสื่อสารแบบสองทางและเข้าถึงได้ง่ายในฐานะผู้ส่งสาร. บทความนี้เสนอให้ใช้เครื่องมือ “เว็บไซต์” และ “เว็บบอร์ด” ในการสร้าง “พื้นที่” ทั้งสองส่วนนี้ โดยสร้างเป็น “ชุมทางเว็บไซต์ประชาคมจุฬาฯ” (Chulalongkorn Community Website Directory) เพื่อเป็นช่องทางเริ่มต้นในการค้นหาเรื่องราวทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับผู้คน และประเด็นต่างๆภายในจุฬาฯ. ชุมทางฯนี้จะเอื้อให้เกิดการแสดงตัวตนอันหลากหลายของประชาคมจุฬาฯในลักษณะ การเป็นที่รวมจุดเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายที่ประชาคมจุฬาฯสร้างขึ้น โดยมีหลักการสำคัญคือต้องแบ่งหัวข้อเว็บไซต์ตามประเด็นความสนใจของผู้ที่ เข้ามาเยี่ยมชม มิใช่แบ่งตามโครงสร้างคณะ. นอกจากนี้ก็มีพื้นที่ในเว็บไซต์ที่ “นิยาม” ขึ้นเพื่อใช้ส่งเสริมการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ทั้งกับภายในกันเองและกับสาธารณะด้วย.

คำสำคัญ : จุฬาฯ, ร่วมกัน, ประชาคม, การสื่อสาร, พื้นที่, ความหลากหลาย, เว็บไซต์, เว็บบอร์ด.

>>> อ่านฉบับเต็ม [PDF : 6 หน้า A4] (ภาษาอังกฤษ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: