annotation การจัดการ “ความจริง” ในสงครามเวียดนาม

พวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์ ภวัครพันธุ์ (2549), สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ “รัฐไทย”, กรุงเทพฯ : คบไฟ.

[ดู summary ของบทความนี้]

บทบาทของไทยในสงครามเวียดนามโดยยึดโยงกับโลกเสรีี ผ่านโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงฐานทัพ 8 แห่ง เพื่อปฏิบัิติการทิ้งระเบิดในอินโดจีน. การสร้างคำอธิบาย นำเสนอและวิธีการจัดการ “ความจริง” เกี่ยวกับสงครามเวียดนามของรัฐบาลไทย. ชนิดของเหตุผลของรัฐบาลไทยที่ทำให้ประชาชนยอมรับและคล้อยตามนโยบายสงครามเวียดนาม; เหตุผลด้านการปกป้องตนเองจากการรุกรานของคอมมิวนิสต์นอกประเทศ ด้านการป้องกันคอมมิวนิสต์ไม่ให้เข้าประเทศไทย ด้วยการออกไป “รบนอกบ้าน” คำอธิบายจีนว่าเป็น “โจรกลับใจ” ที่ประพฤติตนดีขึ้น ไทยจึงเป็นมิตรด้วย และเวียดนามเป็น “โจรเหิมเกริม”. การใช้วาทกรรมชาตินิยมของฝ่ายซ้ายไทยเพื่อโจมตีรัฐบาลไทยว่าเป็นขี้ข้าอเมริกาทำให้ไทยสูญเสียอธิปไตยและความเป็นไท. การฉวยโอกาสโจมตีขบวนการนักศึกษาที่เริ่มมีแนวโน้มเอียงซ้ายมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: