annotation : ความขัดแย้งในสังคมไทย

ฉันทนา บรรพศิริโชติ (2542) ความขัดแย้งในสังคมไทย : ช่องว่างของการรับรู้และความเข้าใจ, กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

[ดู summary ของบทความนี้]

ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปของความขัดแย้ง ยุคสงครามเย็น การเมืองที่ไม่เปิดกว้าง การพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคงทั้งเชิงสถาบันและเชิงวัฒนธรรมทั้งในวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของพลเมือง. หลังยุคสงครามเย็น ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรและปัญหาอันสืบเนื่องจากการเร่งรัดการพัฒนา การทำลายป่าไม้ การถูกผลักออกจากที่ทำกินเดิม กระบวนการค้าหญิงและเด็กข้ามชาติ อุบัติภัยจากอุตสาหกรรม สิทธิมนุษยชน การอยู่รอดทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับการสกัดและกระจายทรัพยากร การขายทรัพยากรธรรมชาติในเศรษฐกิจระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs) รัฐในฐานะคู่ขัดแย้งกับประชาชน การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี กระบวนการประชาธิปไตยแบบตัวแทน การมีส่วนร่วมทางการเมืองทางตรง ธรรมชาติของความขัดแย้ง 5 ประการ อันได้แก่ การตระหนักในความขัดแย้ง ความขัดแย้งกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจ เหตุผลแห่งความขัดแย้ง โครงสร้างและอคติในฐานะมูลเหตุของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ พลวัตของความขัดแย้ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: