annotation : สู่สันติวัฒนธรรมแห่งเอเซีย

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2539), “สู่สันติวัฒนธรรมแห่งเอเซีย” ใน สันติฤษฎี\วิถีวัฒนธรรม, กรุงเทพฯ : โกมลคีมทอง

[ดู summary ของบทความนี้]

ค้นหาสันติวัฒนธรรมในพุทธ เต๋า อิสลาม ขงจื๊อ และฮินดู เพื่อทดลองตอบปัญหาสำคัญๆของโลกตามลำดับ ได้แก่ พุทธตอบปัญหาระดับปัจเจกว่าด้วยความรู้สึกไร้รากและรู้สึกแปลกแยกกับตัวเอง; เต๋าตอบปัญหาระดับระหว่างบุคคล ว่าด้วยการจำแนกเผ่าพันธุ์เทียมทำให้เกิด “เรา” มอง “เขา/คนอื่น” ในฐานะต่ำกว่ามนุษย์ อันเป็นการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงต่อคนอื่นที่ต่างไปจากเรา ทั้งในแง่เพศ ชนชั้น ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ; อิสลามตอบปัญหาระดับรัฐ/โครงสร้าง อันเต็มไปด้วยความรุนแรงทั้งทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง; ขงจื้อตอบปัญหาความขัดแย้งและสงครามระดับระหว่างประเทศ; และฮินดูตอบปัญหาความรุนแรงต่อสภาพแวดล้อม/นิเวศอย่างขนานใหญ่จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จนเกิดสภาวะทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนพร้อมกับมลภาวะด้านต่างๆก็เพิ่มมาก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: