annotation : แนวคิดสมานฉันท์

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2549) “ทำความเข้าใจแนวคิด “สมานฉันท์” ” ใน อาวุธมีชีวิต : แนวคิดเชิงวิพากษ์ว่าด้วยความรุนแรง, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

[ดู summary ของบทความนี้]

เสนอแนวทางสันติวิธีสำหรับจัดการปัญหาหลังความรุนแรงอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมกับข้อสรุปที่ได้จากกรณีศึกษาคณะกรรมการสัจจะหรือคณะกรรมการสมานฉันท์ของประเทศต่างๆ แล้วพัฒนาขึ้นเป็นหลักการว่าด้วยแนวคิดสมานฉันท์ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการทำงานและการยื่นข้อเสนอต่างๆของคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ 9 ประการ ได้แก่ การเปิดเผย “ความจริง”, ความยุติธรรม, ความพร้อมรับผิด, การให้อภัย, การเคารพความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม, สันติวิธี, การเปิดพื้นที่ให้ความทรงจำที่เจ็บปวด, มุ่งแก้ปัญหาในอนาคตด้วยจินตนาการ, และ การยอมรับความเสี่ยงทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน. สรุปเพิ่มเติมลักษณะของกระบวนการสมานฉันท์ในสังคมอาหรับ-มุสลิมเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับกรณีมลายู-มุสลิมในสังคมไทย พร้อมกับกำกับเงื่อนไขที่ทำให้แนวคิดสมานฉันท์สำเร็จได้ ซึ่งเป็นข้อแตกต่างของกรณีการทำงานสมานฉันท์ในปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ของไทยกับของประเทศอื่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s