หนังสือแปล : “เปิดมิติวิทยาศาสตร์” (Introducing Science)

introducing-science-cover

[For English, please scroll down]

ซิอดดิน ซาร์ดารณ์ (เขียน) ชาญชัย ชัยสุขโกศล และปกรณ์ เลิศเสถียรชัย (แปล) เปิดมิติวิทยาศาสตร์, กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก. 2551

แปลจาก Ziauddin Sardar & Borin van Loon.  Introducing Science, UK : Icon Book. 2002

หนังสือแปลเล่มแรกในชีวิต ที่แปลร่วมกับปกรณ์ ซึ่งมีภูมิหลังมาจากสายวิศวะฯเหมือนกัน เราสองคนแปลด้วยความอยากที่จะ “เปิดมิติ” อื่นๆของ “วิทยาศาสตร์” ให้คนทั่วไปได้เห็น ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอะไรที่เราเรียนๆกันมา หรือที่สังคมทั่วไปเห็นๆเท่านั้น และเราจำเป็นต้องมองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้รอบด้านจากหลากหลายสาขาวิชา มากกว่าแบบที่สอนๆกันในระบบการศึกษาไทยที่เป็นแบบ “แยกสาขาวิชา” ชัดเจนและแข็งๆ

ความตั้งใจเดิม ให้ชื่อหนังสือแปลเล่มนี้ว่า “คลุกวงในวิทยาศาสตร์” แต่สุดท้ายทางสำนักพิมพ์เสนอให้เปลี่ยนแป็น “เปิดมิติวิทยาศาสตร์” แทน

หนังสือเล่มนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของเราสองคนที่อยากบุกเบิกวิชา Science and Technology Studies (STS) ขึ้นในสังคมไทย ตั้งแต่เมื่อครั้งที่จบออกมาจากวิศวะฯกัน

ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ให้ความกรุณาเขียนคำนิยมให้หนังสือเล่มนี้  ขอบพระคุณ รศ.สุริชัย หวันแก้ว ที่ให้ความเป็นครูผู้สนับสนุนลูกศิษย์ทั้งสองมาโดยตลอด ขอบคุณโครงการสรรพสาส์น มูลนิธิเด็ก ที่ให้โอกาสเราสองคน

หมายเหตุ :

—————————-

[English post at Mar 11, 2009]

Ziauddin Sardar (write) Chanchai Chaisukkosol and Pakorn Lertsatienchai (trans.) Perd-Mi-Ti-Vi-ta-ya-sard [Opening Science], Bangkok : Foundation for Children Publisher. 2008

translated from Ziauddin Sardar & Borin van Loon.  Introducing Science, UK : Icon Book. 2002

The first book-translation of mine. This was co-worked with Pakorn, who share the same background in engineering. We translated this book as one of our aspiration to introduce other dimension of science to Thai public. Science has a lot of thing within it much more than what we have been teached in the school and than what Thai public percieve. So, we have to consider science and technology from multiple perspectives and as a whole, rather than just from one clearcut and rigid disciplinary view that teached in Thai education.

This translated book is another step of our dream, since we had graduated from engineering, to establish “Science and Technology Studies” (STS) in Thailand.

Thank you Prof.Dr.Yongyuth Yuthtawong (senior researcher from National Center for Genetic Enginnering and Biotechnology (BIOTEC)) for the introductory writing in this translation. Thank you Prof.Surichai Wan’Gaeo for always giving support to us. Thanks the Foundation for Children in giving a chance for us to translate this book.

See excerpts: click here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: