annotation : คำสั่ง 66/43?

October 31, 2008

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2542) “คำสั่ง 66/43? : รัฐ, ปัญหาวัฒนธรรมของรัฐ กับการจัดการความขัดแย้งในศตวรรษใหม่” รัฐศาสตร์สาร (21 : 3)

[ดู summary ของบทความนี้]

เสนอการปรับตัวของรัฐให้ทันและ “อยู่กับ” ความขัดแย้งใหม่ๆด้วยสันติวิธี โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์ในอดีต 2 ตัวอย่าง คือ คำสั่ง 66/23 และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2541-2544. ไตรลักษณ์แห่งความขัดแย้ง” ความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเองในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากช่องว่างระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจน และความขัดแย้งระหว่างการแก้ปัญหาด้วยระบอบรัฐสภา/ประชาธิปไตยแบบตัวแทน กับการรวมกลุ่มของประชาชน/ประชาธิปไตยทางตรง. ไตรภาพแห่งความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบชุมชน ความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบอุปถัมภ์ และความสัมพันธ์เชิงสัญญา. วัฒนธรรมของรัฐและวัฒนธรรมของราชการไทย

Advertisements

annotation : ความขัดแย้งในสังคมไทย

October 31, 2008

ฉันทนา บรรพศิริโชติ (2542) ความขัดแย้งในสังคมไทย : ช่องว่างของการรับรู้และความเข้าใจ, กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

[ดู summary ของบทความนี้]

ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปของความขัดแย้ง ยุคสงครามเย็น การเมืองที่ไม่เปิดกว้าง การพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคงทั้งเชิงสถาบันและเชิงวัฒนธรรมทั้งในวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของพลเมือง. หลังยุคสงครามเย็น ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรและปัญหาอันสืบเนื่องจากการเร่งรัดการพัฒนา การทำลายป่าไม้ การถูกผลักออกจากที่ทำกินเดิม กระบวนการค้าหญิงและเด็กข้ามชาติ อุบัติภัยจากอุตสาหกรรม สิทธิมนุษยชน การอยู่รอดทางวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับการสกัดและกระจายทรัพยากร การขายทรัพยากรธรรมชาติในเศรษฐกิจระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs) รัฐในฐานะคู่ขัดแย้งกับประชาชน การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี กระบวนการประชาธิปไตยแบบตัวแทน การมีส่วนร่วมทางการเมืองทางตรง ธรรมชาติของความขัดแย้ง 5 ประการ อันได้แก่ การตระหนักในความขัดแย้ง ความขัดแย้งกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจ เหตุผลแห่งความขัดแย้ง โครงสร้างและอคติในฐานะมูลเหตุของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ พลวัตของความขัดแย้ง


%d bloggers like this: