annotation : รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาาติ

November 9, 2008

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (2549) เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์, กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ. (รายงาน กอส.)

[ดู summary ของรายงานนี้]
[ดูรายงานฉบับเต็ม ฉบับภาษาไทย/ฉบับภาษาอังกฤษ]

เป็นงานชิ้นสำคัญที่สุดและเป็นหมุดหมายความก้าวหน้าของสันติวิธีในสังคมไทยมากที่สุด ประมวลทั้งแนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงที่ค่อยๆพัฒนาคลี่คลายเรื่อยมาให้สังคมไทย เพื่อนำมาใช้กับสถานการณ์จริงของความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้อีกครั้ง สาระสำคัญ คือ การวิเคราะห์ความรุนแรงแบบวินิจฉัยโรคโดยใช้แนวคิดชั้นความรุนแรงเพื่อวิเคราะห์แยกแยะปัจจัยของความรุนแรงทั้งในระดับบุคคล ระดับโครงสร้าง (การบังคับใช้กฎหมาย, เศรษฐกิจท้องถิ่น, การศึกษา, ประชากร และภูมิศาสตร์ชายแดน) และระดับวัฒนธรรม (ภาษา ศาสนา และประวัติศาสตร์); และการพยากรณ์โรคและเสนอมาตรการแก้ไข โดยแบ่งตามระดับชั้นความรุนแรง

Advertisements

annotation : คำสั่ง 66/43?

October 31, 2008

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2542) “คำสั่ง 66/43? : รัฐ, ปัญหาวัฒนธรรมของรัฐ กับการจัดการความขัดแย้งในศตวรรษใหม่” รัฐศาสตร์สาร (21 : 3)

[ดู summary ของบทความนี้]

เสนอการปรับตัวของรัฐให้ทันและ “อยู่กับ” ความขัดแย้งใหม่ๆด้วยสันติวิธี โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์ในอดีต 2 ตัวอย่าง คือ คำสั่ง 66/23 และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2541-2544. ไตรลักษณ์แห่งความขัดแย้ง” ความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเองในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากช่องว่างระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจน และความขัดแย้งระหว่างการแก้ปัญหาด้วยระบอบรัฐสภา/ประชาธิปไตยแบบตัวแทน กับการรวมกลุ่มของประชาชน/ประชาธิปไตยทางตรง. ไตรภาพแห่งความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบชุมชน ความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบอุปถัมภ์ และความสัมพันธ์เชิงสัญญา. วัฒนธรรมของรัฐและวัฒนธรรมของราชการไทย


%d bloggers like this: