About/CV

For English, please scroll down.

ชาญชัย ชัยสุขโกศล

อาจารย์
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
[คลิ๊กเพื่อดูเว็บศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (เดิม) ก่อนรวมกับศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนา]
มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมลฑล นครปฐม 73170
E-mail : opcck@mahidol.ac.th, chaisohum@gmail.com chairainbow@yahoo.com

จบปริญญาตรีปี 2542 และปริญญาโท ปี 2544 ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้วยการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อควบคุมการเดินของหุ่นยนต์ 4 ขา (สำหรับ senior project ตอนปริญญาตรี) และหุ่นยนต์สองขา (สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโท)  จากนั้น เริ่มสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมมากขึ้น และอยากจะขยายความสนใจของคนไทยและชุมชนวิชาการของไทยให้สนใจมิติทางสังคมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หรือที่วงวิชาการตะวันตกเรียกว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา” (Science and Technology Studies : STS) ให้มากขึ้น  หลังจบปริญญาโท ได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองในด้านสังคมศาสตร์ โดยการเป็นผู้ช่วยวิจัยทางด้านสังคมวิทยาอยู่ 4 ปี

หัวข้อวิจัยหลักอีกประการที่สนใจ คือ (สิ่งที่ตนเองเรียกเองว่า) “ความรุนแรงและสันติภาพศึกษา” (Violence and Peace Studies) หรือที่ในเมืองไทยตอนนี้กำลังฮิตเรียกกันเกร่อว่า “สันติวิธี” เพราะรู้สึกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในบรรดาประเด็นปัญหาทางสังคมทั้งหลาย  ดังนั้น เมื่อมีโอกาสได้เรียนต่อปริญญาเอกในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2548 จึงเลือกทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในหัวข้อ “เทคโนโลยีกับการต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ความรุนแรง : กรณีศึกษาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย” ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความสนใจทั้งสองประการข้างต้น  ในเดือนมีนาคม 2551 ได้รับโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งเป็นอาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

.

การศึกษา

2548-2553 : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจาก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2542-2544 : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จาก คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2538-2541 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จาก คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

.

หมายเหตุ : เป็นไปได้เสมอที่การอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง (ทั้งผ่าน CV หรืออธิบายกับคนอื่นๆ) จะกลายเป็นการอวดอุตริแห่งตน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ระบุไว้ข้างล่างนี้มิได้มีเป้าประสงค์เพื่อจะอวดตัวหรือแสดงอัตตาใดๆ  ข้าพเจ้าเพียงใส่สิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้ท่านได้รู้จักภูมิหลังและความสนใจของข้าพเจ้า เพื่อว่ามันอาจก่อให้เกิดการสนทนาอันประเทืองสมองและอารมณ์  รายการข้างล่างนี้จัดแบ่งตามหัวข้อความสนใจของข้าพเจ้า และห้อยท้ายในวงเล็บไว้ด้วยลักษณะของงานแต่ละชนิด

.

ประสบการณ์ทางวิชาการ

2553-2555 : โครงการวิจัย “ความลี้ลับของข้อมูลข่าวสาร : ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงทางการเมืองในศตวรรษที่ 21 ของไทย” ใน โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ช่วงที่ 2 เรื่อง “สันติวิธีและความรุนแรงในสังคมไทย: ความรู้, ความลับ และ ความทรงจำ” (ดู proposal, ดูรายงานวิจัยปีที่ 1)

2551 (มีนาคม) – ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

2551 (กรกฎาคม-พฤศจิกายน) : Research Trainee at Faculty of Arts, University of Wollongong, ออสเตรเลีย โดยได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจาก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

2544 – 2548 : ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

.

เทคโนโลยี ความรุนแรง และการไม่ใช้ความรุนแรง

Hate Speech และข้อมูลที่อันตราย : ทางเลือกวิธีตอบโต้ทางการเมือง. รายงานวิจัยฉบับเต็ม สำหรับปีที่ 1 ในโครงการวิจัย “ความลี้ลับของข้อมูลข่าวสาร : ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงทางการเมืองในศตวรรษที่ 21 ของไทย” ซึ่งอยู่ภายใต้ชุดโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ช่วงที่ 2 เรื่อง “สันติวิธีและความรุนแรงในสังคมไทย: ความรู้, ความลับ และ ความทรงจำ” [วิชาการ | 56 หน้า]

“Hate Speech และข้อมูลที่อันตราย : ประเด็นสำาคัญของอินเทอร์เน็ต” บทความนำเสนอในเวทีวิชาการสาธารณะเพื่อพัฒนาคำถามวิจัย “ออนไลน์ศึกษา” จัดโดยกลุ่ม Thai Netizen ร่วมกับโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ 29 พ.ย. 2553 [ความเรียง | 6 หน้า]

“อำนาจเชิงโครงสร้างของระบบเทคโนโลยี : ศึกษากรณีอินเทอร์เน็ตไทย ช่วงก่อนรัฐประหาร 2549,” นำเสนอใน การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553. [วิชาการ | 17 หน้า]

“The Internet & Nonviolent Struggle: The Anti-government movement in Thailand 2005-06”, Social Alternatives. Issue 3. September 2010. [วิชาการ | 7 หน้า]

“เทคโนโลยีกับการต่อสู้ทางการเมืองโดยไร้ความรุนแรง : ศึกษากรณีอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย,” วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. [วิชาการ | 591 หน้า]

“เทคโนโลยีเพื่อการต่อสู้โดยไร้ความรุนแรง : ปริทัศน์หนังสือ,” [นิตยสาร | 7 หน้า].

สงครามกับเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการดูมวย ใน กนกพรรณ อยู่ชา (บก.), โลกภายใต้เงามืดก่อนและหลังการรุกรานอิรัก, กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มีนาคม 2547 : 243-8 [ความเรียง | 4 หน้า]

.

ความรุนแรงและสันติวิธีศึกษา

(บรรณาธิการ โดย โคทม อารียา) ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนใต้, นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล (กรกฎาคม 2554) [พ็อคเก็ตบุ๊ค | 80 หน้า]

นำการฝึกอบรม หัวข้อ “อารยธรรม : เกมส์จำลองความสัมพันธ์เชิงอำนาจ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2552 ในค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวิถี ครั้งที่ 2 (6  เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552) ณ ไร่หวานสนิท จ.สระบุรี จัดโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

ฟาติมา : เรื่องสั้นเลบานอน”, (ว่าด้วยการบุกเลบานอนของอิสราเอลเมื่อ 12 กรกฎาคม 2549), วารสารหัวใจเดียวกัน, ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ธันวาคม 2552 และฉบับที่ 8 มกราคม 2553 [เรื่องสั้น | 6 หน้า]

สันติวิธีของพันธมิตรฯ กับ 3 คำถามที่นักสันติวิธีต้องตอบ“, กรุงเทพธุรกิจ, 28 ตุลาคม 2551 หน้า 15. [บทความในหนังสือพิมพ์]

“เค้าโครง “การเล่าเรื่อง” การเมืองไทยในสมัยปัจจุบัน”, ประชาไท, หนังสือพิมพ์ออนไลน์, 8 กันยายน 2551 [บทความในหนังสือพิมพ์]

“สันติศึกษาคืออะไร?”, บทบรรณาธิการ สำหรับหนังสือรวมบทความและบทความวิจัยที่นำเสนอในเวทีวิชาการ มหกรรมสันติวิธี ครั้งที่ 2 จัดโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551, กำลังจะตีพิมพ์.  [วิชาการ | 9 หน้า]

“ความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพ และสันติวิธี” บรรยายเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ในชั้นเรียนปริญญาตรีวิชาการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี (ศพสต 101) ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

นำการฝึกอบรม หัวข้อ “อารยธรรม : เกมส์จำลองความสัมพันธ์เชิงอำนาจ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 ในค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวิถี (16 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2551) ณ เขาชะเมา ชาเล่ท์ รีสอร์ต จ.จันทรบุรี จัดโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

“ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”, บรรยายเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในการฝึกอบรมเรื่อง “สนทนาบ้านเรา สำหรับเครือข่ายชุมชนชาวบ้าน” จัดโดย โรงไฟฟ้าราชบุรี ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่  29 – 30 เมษายน  และ 1 พฤษภาคม  2551 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ปรับปรุงจากการบรรยายก่อนหน้านั้น ในชั้นเรียนปริญญาตรีวิชาการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี (ศพสต 101) สำหรับภาคฤดูร้อน ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551] [บรรยาย | ppt. 22 สไลด์]

การวิจัยความรุนแรงและสันติภาพ, บรรยายในชั้นเรียนปริญญาตรี วิชาทฤษฎีสังคมวิทยากับการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 [บรรยาย | ppt. 45 สไลด์]

“ ‘อ่าน’ สันติวิธีในสังคมไทย : แผนที่นำเที่ยวสำหรับผู้มาใหม่”, บทความเสนอในเวทีวิชาการ ในมหกรรมสันติวิธี ครั้งที่ 2, วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ จัดโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล [วิชาการ | 40 หน้า]

“สามจังหวัดภาคใต้กับรัฐบาลใหม่ : ก้าวต่อไปด้วยยุทธศาสตร์สันติวิธี” ใน ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย (Thai World Affairs Center), 15 มกราคม 2550.  [บทความกึ่งวิชาการ | 5 หน้า]. [English version, click here]

สองสภาวะในสามจังหวัดชายแดนใต้ : อาณาจักรแห่งความกลัวและเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก,” ใน เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพสามจังหวัดภาคใต้, ปัตตานีใต้เงาจันทร์ : ท่ามกลางความมืดมิดยังมีแสงสว่างและความงาม, กรุงเทพฯ : คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ, พฤศจิกายน 2549 [บทความกึ่งวิชาการ | 3 หน้า]

ภควัทคีตากับการไม่ใช้ความรุนแรง : การตีความของคานธี” (ไม่ส่งตีพิมพ์) รายงานประจำรายวิชาปริญญาเอก “ปรัชญาการเมืองที่ไม่ใช่ตะวันตก“, 7 พฤศจิกายน 2549 [วิชาการ | 14 หน้า]

“เยาวชนกับชั้นแห่งความรุนแรง : เป็นทั้งเหยื่อ, ผู้กระทำ และผู้มีส่วนกระทำ?” ตีพิมพ์ในสถาบันข่าวอิศรา เมื่อ 18 กรกฎาคม 2549 และเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “รายงานกอส. : บทวิจารณ์และก้าวต่อไปของเยาวชน” เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม  2549 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ และห้องประชุม 12 ชั้น 2 ตึกเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ  [บทความหนังสือพิมพ์ | 7 หน้า] [for PDF, click here]

บทวิจารณ์ ‘Cultural Politics and Violence in Southern Thailand’ ของวัฒนา สุกัณศีลตีพิมพ์ใน www.thaingo.org, 13 กรกฎาคม 2549 [บทความหนังสือพิมพ์ | 5 หน้า]

‘ขันติธรรม’ กับเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ของไทย” (ไม่ส่งตีพิมพ์) รายงานประจำรายวิชาปริญญาเอก “ปรัชญาการเมืองตะวันตก 1″ 13 มิถุนายน 2549 [วิชาการ | 26 หน้า]

แผ่นดินของชีวิตกับวรรณกรรมมุสลิม,” จุลสาร South See, เล่ม 2, 2547 [บทความนิตยสาร | 1 หน้า]

.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Studies)

“Structural Power of Thai Internet System before 2006-Coup d’ Etat,” paper presented in the 2nd Asia-Pacific Science, Technology, and Society (APSTS) Conference, Northeastern University, Shenyang, China. 19-20 July 2011. [วิชาการ | 20 สไลด์]

(ร่วมกับปกรณ์ เลิศเสถียรชัย, อลิสา หะสาเมาะ, และสุริชัย หวันแก้ว) วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะทางสังคม : การริเริ่มจากเยาวชน, รายงานวิจัยสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำลังจะตีพิมพ์.  [หนังสือทั่วไป] [อ่านรายงานฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่]

(ร่วมกับปกรณ์ เลิศเสถียรชัย) เปิดมิติวิทยาศาสตร์, กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2552, แปลจาก Ziauddin Sardar & Borin van Loon (2002)Introducing Science, UK : Icon Book. [หนังสือแปล | 173 หน้า] [ดูบางส่วน คลิ๊กที่นี่, ฟังบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังสือ, ดู blog].

“เทคโนโลยีกับสังคม : ข้อเสนอกรอบแนวคิดข้ามสาขาวิชาและบททดลองวิเคราะห์ กรณีจีเอ็มโอ ประเทศไทย” ในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. (กำลังจะตีพิมพ์) [วิชาการ : 31 หน้า]

(ร่วมกับปกรณ์ เลิศเสถียรชัย) Ziauddin Sardar’s Introducing Science : ปริทัศน์หนังสือ”, ใน ปาจารยาสาร, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1, กันยายน – ตุลาคม 2550, หน้า 84-85. [บทความนิตยสาร | 4 หน้า]

“ไอทีกับการพัฒนาชุมชน : ประสบการณ์จากอินเดีย,” ใน ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย (Thai World Affairs Center), 25 พฤศจิกายน 2549. [บทความกึ่งวิชาการ]

ทักษะดั้งเดิม, เนื้อหาท้องถิ่น, และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จุลสาร Warn Teen, ฉบับที่ 2, 2547 [บทความแปล | 1 หน้า]

เพียงแค่ตัดการเชื่อมโยง”, จุลสาร Warn Teen, ฉบับที่ 1, 2547 [บทความแปล | 1 หน้า]

“IT for Empowerment of Chula Community through Website Directory”, in International Conference on Information Technology and Universities in Asia (ITUA2002), organized by Faculty Senate, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, April 3-5, 2002 (ภาษาอังกฤษ) [วิชาการ | 6 หน้า]

.

สังคมวิทยา & การเรียนรู้ของเยาวชน

(ร่วมกับปกรณ์ เลิศเสถียรชัย) “ยุวชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับโลกาภิวัตน์ : ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้”, ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “พลังงานสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง”, จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ, 19 – 20 ธันวาคม 2546 [วิชาการ | 22 หน้า]

“An Alternative Youth Movement in Cultural Dimension in Thailand : A Case Study of ‘Siam Dek Len Network’ ”, in Association of South-East Asian Studies of United Kingdom (ASEASUK) 21st Annual Conference, University of Leeds, United Kingdom, October 17 – 19, 2003 (ภาษาอังกฤษ) [วิชาการ | 14 หน้า]

(ร่วมกับ ศจินทร์ ประชาสันต์) “สิทธิในการดำรงชีวิต” (กันยายน 2545) ใน ฉันทนา บรรพศิริโชติ (บก.แปล), บันทึกโจเบิร์ก : ความเป็นธรรมในโลกที่เปราะบาง, กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 แปลจาก “Livelihood Rights” in Wolfgang Sachs (ed.) The Jo’burg Memo: Fairness in a Fragile World, Heinrich Boull Foundation, April 2002

(ร่วมกับสิรินทิพย์ ประวีณานุสรณ์) “ข้อคิดส่งท้ายการประชุมองค์การอนามัยโลก ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและการศึกษาด้านพันธุกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา” (พฤศจิกายน 2545), กุลลดา เกษบุญชู มี๊ด (บก.แปล), เอกสารแปลประกอบ International Public Symposium on “Challenges to Human Security in a Borderless World”,  11 ธันวาคม 2545 ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

การศึกษาด้านใน

ฝันถึงพ่อ : เติบโตอย่างใกล้ชิดกับคนรักที่จากไป,” ใน วารสารพลัม, ฉบับที่ 2. กรกฎาคม 2551 หน้า 20-22.

.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(ร่วมกับประภาส จงสถิตย์วัฒนา) นำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง “Evolving control programs for a biped static walker”, IEEE International Conference on Humanoid Robots, Waseda, Tokyo, November 22-24, 2001. (ภาษาอังกฤษ) [วิชาการ | 6 หน้า]

“การสังเคราะห์โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินสองขา แบบสมดุลสถิตย์โดยอัตโนมัติด้วยการคำนวณเชิงวิวัฒน์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 [วิชาการ | 69 หน้า]

(ร่วมกับบุญเสริม  แก้วกำเหนิดพงษ์, อรวรรณ จันทร์เพ็ญ และจุมพล พลวิชัย), “Solving the Simple Task of a Behavior-based Robot by Genetic Programming” บทความวิชาการนำเสนอใน the 1st Asian Symposium on Industrial Automation and Robotics (ASIAR), ศูนย์ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 6-7 พฤษภาคม 2542. [วิชาการ | 4 หน้า]

(ร่วมกับบุญเสริม  แก้วกำเหนิดพงษ์, อรวรรณ จันทร์เพ็ญ) “การแก้ไขปัญหาอย่างง่ายของหุ่นยนต์แบบอิงพฤติกรรมด้วยการโปรแกรมพันธุการ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541 [วิชาการ | 114 หน้า]

.

*******************************

.

Chanchai CHAISUKKOSOL

Lecturer
Institute of Human Rights and Peace Studies
(click here for former website of Research Center for Peace Building
before merging with Center for Human Rights and Development Studies)
Mahidol University

999 Puthamonthon 4th Road, Salaya, Puthamonthon District,
Nakornpathom Province, Thailand 73170
Tel: +662 849 6072-5 Fax: +662 849 6075
E-mail : opcck@mahidol.ac.th, chaisohum@gmail.com chairainbow@yahoo.com

I graduated Bachelor and Master Degree in Computer Engineering, both with thesis about quadruped and biped robot’s artificial intelligent programming in 1999 and 2002 respectively. Then, I shift my focus to some social things and intend to broaden Thai people and academic community to concern more on social dimension of science and technology, in which western academic world called “Science and Technology Studies (STS)”. After finishing master degree, I have been a research assistant in sociology for four years. Another one of my major research interests is what I call“Violence and Peace Studies” as it’s the most crucial point, in my view, of social issues. And therefore, since 2005, I have started my PhD study in Political Science, Chulalongkorn University, with dissertation topic that link together both of my interested on “Technology and Nonviolent Political Struggle : A Case Study of Internet in Thailand” [download, in Thai]. Recently, I just got the lectureship at Research Center for Peace Building, Mahidol University in March 2008.Education :

2005-2010 : Ph.D. in Political Science, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand; with full scholarship from Royal Golden Jubilee PhD Program, Thailand Research Fund.

1999-2001 : Master of Engineering, in Computer Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

1995-1998 : Bachelor of Engineering, in Computer Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand.


Note: In my culture, expressing yourself in CV (or to others) is risky for egocentrism trap. However, belows are NOT purposed to SHOW OFF or any sense of EGO. I just put them to let you to know about my past work and interested areas, so that we can have fruitful discussion. The list is arranged according to topics that I’m interested in. For ‘type’ of writing, please refer to the brown square bracket stuck at the end of each work.Academic Experience

2010-2012 : Research Project on “The Mystery of Informatics : Political Violence and Nonviolence in 21th Century in Thailand”, (see proposal, see the 1st year report, both in Thai) supported by TRF Senior Research Scholar project phase II on “Nonviolence and Violence in Thai Society : Knowledge, Secret and Memory”

2008 (March)-Present : Lecturer at Research Center for Peace Building, Mahidol University, Nakorn Pathom province, Thailand.

2008 (July-November) Research Trainee at Faculty of Arts, University of Wollongong, Australia, with financial support from Royal Golden Jubilee PhD Program, Thailand Research Fund.

2001-2004 : Research Assistant, in Center for Social Development Studies, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.Technology, Violence and Nonviolence

“Hate Speech & Harmful Information : Alternatives for Political Response,” the 1st year full report of the research project on “The Mystery of Informatics : Political Violence and Nonviolence in 21th Century in Thailand”, under the supported by TRF Senior Research Scholar project phase II on “Nonviolence and Violence in Thai Society : Knowledge, Secret and Memory” (in Thai) [academic | 56 pages]

“Hate Speech & Harmful Information : Crucial Issues of Internet” presented in public academic forum for developing research question on “Online Studies”, organized by Thai Netizen and PhD program, Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat Univesity. November 29, 2010 (in Thai)  [essay | 6 pages]

Structural Power of Technological System : A Case Study of Internet in Thailand Before 2006-Coup d’ Etat” presented in The 11th National Congress on Political Science and Public Administration (of Thailand) at College of Politics and Governance, Mahasarakham University, Thailand. November 25-26, 2010. (in Thai) [academic | 18 pages]

“The Internet & Nonviolent Struggle: The Anti-government movement in Thailand 2005-06”, Social Alternatives. Issue 3. September 2010. [academic | 7 pages]

“Technology for Nonviolent Political Struggle : A Case Study of Internet in Thailand”, unpublished PhD dissertation in Political Science, Chulalongkorn University, 2010. (in Thai) [academic | 591 pages]

“Brian Martin’s ‘Technology for Nonviolent Struggle’ : Book Review,” in Project on One-Hundred Books Toward New Conciousness, forthcoming, http://www.jitwiwat.org (in Thai) [magazine | 7 pages], forthcoming.

Wars and ICT for Boxing-Cheering” in K. Ucha, The World under the shadow of Iraq War, Bangkok : Institute of Asian Studies Chulalongkorn University, March 2004 : 243-248 (in Thai) [semi-fictional book chapter | 4 pages]Violence and Nonviolence Studies

(with Gothom Arya as editor) Thailand’s Deep South Scenario, Nakorn Pathom : Research Center for Peace Building, Mahidol University, July 2011. (in Thai) [Pocket Book | 80 pages]

Fatima: A Lebanese Short Story”, (fiction on Israel invading to Lebanon on July 12, 2006), Hau-Jai-Diew-Karn (Same Heart), No. 7 December 2009 & No. 8 January 2010. (in Thai) [fiction | 6 pages]

Nonviolence of the PAD and Three Questions that Nonviolence Activist must Answer“, (in Thai) Krungthep Turakij, October 28, 2008. p.15. [newspaper article]

“Story-lines of Thai Current Politics”, Prachatai, on-line newspaper September 8, 2008. (in Thai) [newspaper article]

“Peace Studies : An Introduction”, an editorial essay for Proceeding of Academic Conference in the 2nd Festival on Nonviolence, Research Center for Peace Building, Mahidol University, forthcoming, 2008. (in Thai) [academic | 9 pages]

“Restorative Justice”, Lecture on April 29, 2008 for the Training Program on Our Community Dialogue for Network of People Community, (April 29-30 and May 1, 2008) at Tanao Sri Resort, Prajuab Kirikhan province, hold by Rajaburee Power Plant and Research Center for Peace Building, Mahidol University. (in Thai) [edited from the previous lecture for Undergraduate Summer Course on Conflict Transformation by Peaceful Means (CTPM 101), Research Center for Peace Building, Mahidol University, April 9, 2008] [lecture | ppt. 22 slides]

Violence and Peace Research”, Lecture for Undergraduate Course on Sociological Theory and Research, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, November 26, 2007 (in Thai) [lecture | ppt. 45 slides]

“ ‘Reading’ Nonviolence in Thailand : A Traveling Guide Map for the Beginners”, paper presented in Academic Conference in the 2nd Festival on Nonviolence, November 2-3, 2007. Thammasat University, Bangkok. (in Thai) [academic | 40 pages]

“Deep South Violence and New Government: Keep Walking with Strategy of Nonviolent Action” in Thai World Affairs Center, Jan 20, 2007. (in English) [semi-arcademic | 5 pages]. Thai version, click here.

Double Atmosphere in Three Southernmost Provinces : Kingdom of Fear and Seed of Love,” in Youth Network for Peace in Southernmost Province, Pattani under the Moon Shadow : Light and Beauty in the Darkness, Bangkok : Social Agenda Working Group, Social Research Institute, Chulalongkorn University. 2006 (in Thai) [semi-fictional book’s chapter | 3 pages]

Bhagavad Gita and Nonviolence : An Interpretation of Gandhi” unpublished paper resulted from PhD course ‘Non-western Political Philosophy’, November 2006. (in Thai) [academic | 14 pages]

Youth and the Layers of Violence : Becoming Victims, Killers, and Partners?” in Issara News Institute, July 18 , 2006 (in Thai); and working paper for seminar on “National Reconciliation Committee’s Report : A Critique and the Next Step of the Young Generation”, (in Thai) on July 22-23, 2006, at Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. (in Thai) [magazine | 7 pages] [for PDF, click here]

Article Review on ‘Cultural Politics and Violence in Southern Thailand’ by Wattana Sukannasil” published in www.thaingo.org, July 13 2006. (in Thai) [magazine | 5 pages]

‘Toleration’ and Southern Violence in Thailand” unpublished paper resulted from PhD course ‘Western Political Philosophy (I)’, June 2006. (in Thai) [academic | 26 pages]

Bhumi Manusya & Muslim Novel,” South See, Vol.2, 2004 (in Thai) [magazine | 1 pages]


Science and Technology Studies

“Structural Power of Thai Internet System before 2006-Coup d’ Etat,” paper presented in The 2nd Asia-Pacific Science, Technology, and Society (APSTS) Conference, Northeastern University, Shenyang, China. 19-20 July 2011. [academic| 20 slides]

(with Pakorn Lertsatienchai, Alisa Hasamoh, and Surichai Wan’Gaeo) Science for Social Health : an Initiative from Youth, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, supported by Thai Health Promotion Foundation, forthcoming. [popular book] [Read full report – in Thai]

(with Pakorn Lertsatienchai) Perd-Mi-Ti-Wit-ta-ya-sart [Opening Science], Foundation for Children Publishing House, 2008. Book translation from Ziauddin Sardar & Borin van Loon (2002) Introducing Science, UK : Icon Book. [Translation to Thai | book] See excerpts, click here.

“Technology and Society : A Proposal for Transdisciplinary Conceptual Framework on A Case Study of GMOs in Thailand,” in Silapakorn University Journal, forthcoming (in Thai) [academic: 31 pages]

(with P. Lertsatienchai), “Ziauddin Sardar’s Introducing Science : Book Review”, in Pacharayasara Magazine, Vol.12 No.1, September – October 2007, pp.84-85. (in Thai) [magazine | 4 pages]

“IT and Community Development : An Experience from India,” in Thai World Affairs Center, 25 Nov 2006 (in Thai) [semi-arcademic]

Traditional Skill, Local Content, and ICTWarn Teen, Vol. 2, 2004 [translation to Thai | 1 page]

Only Disconnect”, Warn Teen, Vol. 1, 2004 [translation to Thai | 1 page]

“IT for Empowerment of Chula Community through Website Directory”, in International Conference on Information Technology and Universities in Asia (ITUA2002), organized by Faculty Senate, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, April 3-5, 2002 (in English) [academic | 6 pages]Sociology (in general) and Youth learning

(with P. Lertsatienchai) “Chula Youth and Globalization : A Cultural Movement for Constructing Learning Society”, in the 2nd National Conference on Sociology, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand, December 19 – 20, 2003 (in Thai) [academic | 22 pages]

“An Alternative Youth Movement in Cultural Dimension in Thailand : A Case Study of ‘Siam Dek Len Network’ ”, in Association of South-East Asian Studies of United Kingdom (ASEASUK) 21st Annual Conference, University of Leeds, United Kingdom, October 17 – 19, 2003 (in English) [academic | 14 pages]

(with Sajin Prachason) “Siddhi-Nai-Karn-Dum-Rong-Chee-Vit” [Livelihood Rights] in C. Banpasirichot (translation ed.), Ban-Teuk-Jo’berg : Kwam-Pen-Tham-Nai-Lok-Ti-Prorr-Bang, Bangkok : CSDS, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, April 2003. Translation from original version “Livelihood Rights” in Wolfgang Sachs (ed.) The Jo’burg Memo: Fairness in a Fragile World, Heinrich Boull Foundation, April 2002 [translation to Thai]

(with S.Praweenanusorn) Thai translation edit by K. Kesboonchoo, from original version by Lincoln C. Chen, “WHO Conference : Biotechnology and Genomics for Improvement of Health in Developing Countries, Concluding Reflections” an preparation paper for International Public Symposium on “Challenges to Human Security in a Borderless World”, December 11, 2002 Main Auditorium, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. [translation to Thai]Spiritual

Dream with My Dad,” in Plum Magazine, Vol. 2. July 2008 pp. 20-22 [translation to Thai | 2 pages]Computer Engineering

(with P. Chongstitvatana) “Evolving control programs for a biped static walker”, IEEE Inter. Conf. on Humanoid Robots, (poster paper), Waseda, Tokyo, November 22-24, 2001. [academic | 6 pages]

“Automatic Synthesis of Robot Programs for a Biped Static Walker by Evolutionary Computation”, Unpublished Master Thesis in Computer Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 2001 (in Thai) [academic | 69 pages]

(with B. Kaewkamnerdpong, O. Chanphen, and J. Polvichai), “Solving the Simple Task of a Behavior-based Robot by Genetic Programming” in the 1st Asian Symposium on Industrial Automation and Robotics (ASIAR), BITEC, Bangkok, Thailand. May 6-7, 1999. [academic | 4 pages]

“Solving the Simple Problem of Behavior-based Robot by Genetic Programming”, with B. Kaewkamnerdpong, O. Chanphen, Unpublished Bachelor Thesis in Computer Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand. 1998 (in Thai) [academic | 114 pages]

last update: July 27, 2011

Violence and Nonviolence StudiesFatima: A Lebanese Short Story”, (fiction on Israel invading to Lebanon on July 12, 2006), South See (special issue), supported by Kret Thai Publishing House, forthcoming. (in Thai) [fiction | 6 pages]Nonviolence of the PAD and Three Questions that Nonviolence Activist must Answer“, (in Thai) Krungthep Turakij, October 28, 2008. p.15. [newspaper article]“Story-lines of Thai Current Politics”, Prachatai, on-line newspaper September 8, 2008. (in Thai) [newspaper article]“Peace Studies : An Introduction”, an editorial essay for Proceeding of Academic Conference in the 2nd Festival on Nonviolence, Research Center for Peace Building, Mahidol University, forthcoming, 2008. (in Thai) [academic | 9 pages]“Restorative Justice”, Lecture on April 29, 2008 for the Training Program on Our Community Dialogue for Network of People Community, (April 29-30 and May 1, 2008) at Tanao Sri Resort, Prajuab Kirikhan province, hold by Rajaburee Power Plant and Research Center for Peace Building, Mahidol University. (in Thai) [edited from the previous lecture for Undergraduate Summer Course on Conflict Transformation by Peaceful Means (CTPM 101), Research Center for Peace Building, Mahidol University, April 9, 2008] [lecture | ppt. 22 slides]

Violence and Peace Research, Lecture for Undergraduate Course on Sociological Theory and Research, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, November 26, 2007 (in Thai) [lecture | ppt. 45 slides]

“ ‘Reading’ Nonviolence in Thailand : A Traveling Guide Map for the Beginners”, paper presented in Academic Conference in the 2nd Festival on Nonviolence, November 2-3, 2007. Thammasat University, Bangkok. (in Thai) [academic | 40 pages]

“Deep South Violence and New Government: Keep Walking with Strategy of Nonviolent Action” in Thai World Affairs Center, Jan 20, 2007. (in English) [semi-arcademic | 5 pages]. Thai version, click here.

Double Atmosphere in Three Southernmost Provinces : Kingdom of Fear and Seed of Love,” in Youth Network for Peace in Southernmost Province, Pattani under the Moon Shadow : Light and Beauty in the Darkness, Bangkok : Social Agenda Working Group, Social Research Institute, Chulalongkorn University. 2006 (in Thai) [semi-fictional book’s chapter | 3 pages]

Bhagavad Gita and Nonviolence : An Interpretation of Gandhi” unpublished paper resulted from PhD course ‘Non-western Political Philosophy’, November 2006. (in Thai) [academic | 14 pages]

Youth and the Layers of Violence : Becoming Victims, Killers, and Partners,” in Issara News Institute, July 18 , 2006 (in Thai); and working paper for seminar on “National Reconciliation Committee’s Report : A Critique and the Next Step of the Young Generation”, (in Thai) on July 22-23, 2006, at Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. (in Thai) [magazine | 7 pages] [for PDF, click here]

Article Review on ‘Cultural Politics and Violence in Southern Thailand’ by Wattana Sukannasilpublished in www.thaingo.org, July 13 2006. (in Thai) [magazine | 5 pages]

‘Toleration’ and Southern Violence in Thailand” unpublished paper resulted from PhD course ‘Western Political Philosophy (I)’, June 2006. (in Thai) [academic | 26 pages]

Bhumi Manusya & Muslim Novel,” South See, Vol.2, 2004 (in Thai) [magazine | 1 pages]


Advertisements

5 Responses to About/CV

 1. soraj says:

  Hi Chanchai, I don’t know why I did not know about your blog before. It’s very glad to know that you are interested in STS. There are not too many people in Thailand who are doing this you know. So there is no separate STS department as there is in other universities. That’s too bad because science and technology are such an important part of society.

  So maybe we can organize a meeting to talk about this?

 2. chaisuk says:

  Thanks krub, Aj.Soraj.

  Yes, I think so. There’s no STS in Thailand academic circle. Pakorn (who was B.Eng. in Electrical Engineering, Chula & M.A in STS from Lund Univ) & me used to dream about establishing STS in Thailand, when we are lecturers.

  Thank you very much for asking me for a talk. I’m very glad about it. But due to the rush of my dissertation, I will hurry arranging time to meet soon.

  Thanks again.

 3. Kitsiri sh says:

  like your translation of ‘Introducing Science’ ka. and will follow yor works through your blog.

  • chaisuk says:

   thanks a lot for that. sorry for very delay of reply. I’ve quite long been off this blog, and just recently return back to it.

 4. Asif Ali says:

  Respected Professor, This is a very good approach towards a very sensitive study of Conflicts and peace. I want to share some critical issues reflecting the human behavior towards social injustice which leads to conflicts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: